Peace Shlokas

Peace Shloka (Prayer for Peace) 1:

Om Sarvesham Svasti Bhavatu |

Sarvesham Shantir Bhavatu |

Sarvesham Purnam Bhavatu |

Sarvesham Mangalam Bhavatu ||


 

 Peace Shloka (Prayer for Peace) 2:

Sarve Bhavantu Sukhinah  |

Sarve Santu Niramayaah  |

Sarve Bhadrani Pasyantu  |

Maa Kaschid-Dukha-Bhag-Bhavet ||


 

Peace Shloka (Prayer for Peace) 3:

Asato Maa Sat Gamaya

Tamaso Maa Jyotir Gamaya

Mrityor Maa Amritam Gamaya


 

Peace Shloka (Prayer for Peace) 4:

Om Purnamadah Purnamidam

Purnaat Purnamudachyate

Purnasya Purnamaadaaya

Purnamevaa Vashishyate

Om Shanti, Shanti, Shanti


Leave a Reply